Chuyển tới nội dung

Kế hoạch tổ chức mở lớp học phần học kỳ phụ kỳ II năm học 2019-2020

15.05.2020

Nhà trường đã có kế hoạch tổ chức học kỳ phụ kỳ II năm học 2019-2020, sinh viên của Khoa thuộc diện phải học lại, học cải thiện chú ý theo dõi các mốc thời gian của kế hoạch và thông tin trong các tệp đính kèm để đăng ký học kịp thời.

Về đối tượng, hình thức và các mốc thời gian cụ thể như sau:

1.  Đối tượng đăng ký:

    - Sinh viên sắp hết thời gian đào tạo;

    -Sinh viên đã thi các môn tốt nghiệp, làm đồ án/ khóa luận nhưng chưa ra trường;

    -Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm.

2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký nguyện vọng học theo hình thức đăng ký online trên website Trường (xem hướng dẫn đính kèm).

3. Thời gian đăng ký:Từ ngày 12/5/2020 đến 17/5/2020.

4. Thời gian dự kiến tổ chức lớp học:Từ ngày 01/06/2020 đến 16/8/2020.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác