Chuyển tới nội dung

Điều chỉnh và bổ sung thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ II, năm học 2019-2020

23.04.2020

Nhà trường có thống báo điều chỉnh và bổ sung thời khóa biểu học online, đề nghị các sinh viên của Khoa cập nhật thời khóa biểu mới và tham gia học đầy đủ, nghiêm túc.

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu điều chỉnh bổ sung theo tệp đính kèm (TKB_BS).

Đối với các học phần bổ sung thời lượng học online, thời khóa biểu đến trước thời điểm học bổ sung (đến hết ngày 03/5) vẫn thực hiện theo thời khóa biểu đã ban hành (TKB_DBH).

 

Tệp tin đính kèm: